Regulamin

Regulamin

 1. Sklep kifato.pl jest prowadzony przez firmę:

TEMA Jarosław Więckowski ul. Armii Krajowej 8/7, 05-660 Warka

NIP: 797-128-24-24, REGON: 141242604

KONTO BANKOWE: 70 1750 1253 0000 0000 4110 6743

 

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 1. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówień następuje w terminie podanym w opisie produktu,  a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.
 5. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia  za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.
 8. Klient przed odebraniem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 9. Klient, który z nieuzasadnionej przyczyny nie odbierze przesyłki, zgadza się na nałożenie dodatkowej opłaty. 
 10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 11. Sprzedający potwierdza, że przetwarza dane Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).  
 • Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te są pozyskane bezpośrednio od klientów.
 • Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi  zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
 • Administratorem danych jest Sprzedający(dane powyżej). Pytania dotyczące danych osobowych należy kierować na adres e-mail kgostkowski@tema.info.pl.
 • Administrator przechowuje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń lub gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu zamówienia.
 • Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sprzedający nie może wykorzystywać danych osobowych Klienta w celach innych niż wskazane w Regulaminie.    

 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.                                                    
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://kifato.pl/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu kifato.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.