OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY TOWARÓW I/LUB USŁUG

TEMA sp. z o.o. oraz TEMA Jarosław Więckowski z siedzibą w Warce

 

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 – (k.c.).
 • 2. OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez TEMA sp. z o.o. z siedzibą w Warce, adres: 05-660 Warka, ul. Armii Krajowej 8/7, Polska, NIP 7972075868, REGON 389038082 oraz TEMA Jarosław Więckowski z siedzibą w Warce, adres: 05-660 Warka, ul. Gośniewska 54, Polska, NIP 7971282424, REGON 141242604 (Sprzedający) lub z kontrahentami (Kupujący) zawierającymi te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
 • 3. Kupujący przed złożeniem zamówienia winien dostarczyć Sprzedającemu kopie dokumentów potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy KRS lub wyciąg z CEIDG, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON, a także powiadomić o wszelkich zmianach.
 • 4. Sprzedaż towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu k.c., w związku z czym OWH nie mają zastosowania do konsumentów.
 • 5. OWH są dostępne na witrynie internetowej www.kifato.pl i na życzenie Kupującego mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.
 • 6. Przyjmuje się, że zawarcie umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia i przyjęcie dostarczonego towaru i/lub usługi oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń.
 • 7. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym i OWH zostały przyjęte przez Kupującego w trybie wskazanym w art. 1 § 6 OWH przyjmuje się, że będą one stosowane w ciągu całego czasu pozostawania w stałych stosunkach handlowych przez strony.
 • 8. Towary będące przedmiotem sprzedaży przeznaczone są do wyposażenia sklepów i magazynów. Szczegółowe przeznaczenie, opis funkcjonalności i sposób użytkowania towaru zawiera stosowny opis dołączony do zakupionego towaru lub dostępny na witrynie Sprzedającego www.kifato.pl.
 • 9. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianego towaru i/lub usługi dla zamierzonego przez siebie zastosowania.
 • 10. Znak słowno-graficzny „Kifato” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sprzedającego, a Kupujący upoważniony jest do używania tego znaku w sposób zgodny z prawem. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania i zasłaniania tego znaku towarowego umieszczonego na towarze zakupionym od Sprzedającego.
 • 11. OWH nie reguluje spraw związanych z udzielaniem przez Sprzedającego licencji na produkty, których jest właścicielem, ani też żadnych spraw związanych z przenoszeniem autorskich praw majątkowych do takich produktów czy też praw z nimi związanych.

 

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY

 • 1. Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c.
 • 2. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy bądź w trybie złożenia, przyjęcia i uzgodnienia oferty, o których mowa w art. 2 § 4 – § 9 OWH.
 • 3. Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy obowiązuje od dnia podpisania umowy bądź od innego terminu wskazanego w tej umowie przez strony.
 • 4. Zawarcie umowy poprzez złożenie, przyjęcie i uzgodnienie oferty wymaga, by Kupujący każdorazowo złożył Sprzedającemu – faxem lub pocztą elektroniczną zamówienie określające cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru i/lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy i/lub wykonania. Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 • 5. Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych potwierdzone przez osobę upoważnią do reprezentowania Sprzedającego, faxem lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, a w szczególności terminu dostawy towaru i/lub wykonaniu usługi oraz ceny.
 • 6. Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.
 • 7. Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej ważności wymagają zachowania procedury wskazanej w § 4 i § 5.
 • 8. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia.
 • 9. W przypadku wskazanym w art. 6 § 4 do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zawierającego aktualną cenę zamówionego towaru i/lub usługi.
 • 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego.
 • 11. Kupujący nie może dokonać bez pisemnej zgody Sprzedającego cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób trzecich.

 

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.
 • 2. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej (w rozumieniu Art. 12) i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

ART. 4. DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU I/LUB USŁUGI, REKLAMACJE

 • 1. Odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedającego, na koszt i ryzyko Kupującego.
 • 2. W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik musi zostać przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany. Koszt przewozu pokrywa Kupujący.
 • 3. Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania go Kupującemu lub przewoźnikowi przez niego wskazanemu.
 • 4. Przyjmuje się, że usługa ta jest wykonywana z chwilą podpisania przez Kupującego dokumentu jej przekazania.
 • 5. Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar i/lub usługę. Nieodebranie towaru i/lub usługi nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.
 • 6. W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany w obecności kuriera/kierowcy do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego oraz kolorystyki i stanu powierzchni regałów pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, kolorystyki niezgodnej z zamówieniem lub uszkodzeń powierzchni, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera/kierowcy protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki z podaniem informacji ilościowych o zakresie uszkodzeń/niezgodności/braków ilościowych. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez kuriera/kierowcę jeden należy wysłać do Sprzedającego oraz na mail kifato@kifato.pl drugi zostaje u Kupującego.
 • 7. W przypadku, gdy z powodu siły wyższej (w rozumieniu Art. 12) nie jest możliwe dostarczenie przez Sprzedającego towaru do magazynu Sprzedającego, a tym samym odbiór towaru przez Kupującego, zarówno Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do przeprowadzenia rozmów kontraktowych w dobrej wierze, mającym ustalić podział kosztów zamówienia w takim wypadku. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, w związku z kosztami jakie ponosi Sprzedający w związku z zamówieniem (uwzględniając w szczególności koszty poniesione przez producenta towaru), Sprzedający będzie miał prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z zamówieniem, które nie dotarło do magazynu Sprzedającego bez winy Sprzedającego, z uwagi na siłę wyższą (w rozumieniu Art. 12).
 • 8. Dostawa organizowana przez Sprzedającego nie obejmuje rozładunku towaru o ile oferta i zawarta umowa nie wskazuje tego w sposób jawny.
 • 9. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru reklamację.

 

ART. 5. PRZEJŚCIE RYZYKA I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 • 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez towar magazynu Sprzedającego.
 • 2. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury sprzedaży tego towaru.
 • 3. Kupujący zobowiązany jest do należytego obchodzenia się z towarem i zawarcie na własny koszt umowy jego pełnego ubezpieczenia na wypadek pożaru zalania, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.
 • 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przeglądów Kupujący ma obowiązek terminowego przeprowadzania tych prac na własny koszt.
 • 5. Kupujący nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
 • 6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko Kupującemu postępowania egzekucyjnego w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

 

ART. 6. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

 • 1. Sprzedaż towarów i/lub usług następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem towaru i/lub usługi objętej danym zamówieniem sprzedaż następuje za wspólnie uzgodnioną na piśmie cenę.
 • 2. Wskazane w cenniku lub uzgodnione przez strony ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danego zamówienia, chyba, że strony pisemnie uzgodnią co innego.
 • 3. Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Sprzedającego są cenami netto obowiązującymi w magazynie Sprzedającego, EXW Warka (INCOTERMS 2000).
 • 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w cenniku w przypadku zmian kursów walut i innych czynników kształtujących cenę. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia o aktualnej cenie zamówionego towaru i/lub usługi.
 • 5. Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane na fakturze. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.
 • 6. Obowiązują terminy i inne warunki płatności uzgodnione w trybie art. 2 OWH.
 • 7. Chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego.
 • 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe i wstrzymać dostawę towaru i/lub świadczenie usług do czasu uregulowania całej ceny powiększonej o należne odsetki ustawowe liczone za okres opóźnienia w zapłacie.
 • 9. Wyłącza się możliwość dokonywania przez Kupującego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych ze Sprzedającym umów.

 

ART. 7. GWARANCJA

 • 1. Przywoływane w dokumentach handlowych specyfikacje materiałowe, atesty lub wyniki badań nie stanowią zapewnienia co do jakości towaru i/lub usług. Zastrzeżenie to dotyczy także publikacji lub publicznych wypowiedzi Sprzedającego odnoszących się do jakości towaru.
 • 2. Sprzedający zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnych napraw wad fizycznych i uszkodzeń towarów powstałych z winy Sprzedającego zgłoszonych pisemnie w terminie 90 dni roboczych od daty zgłoszenia ich Sprzedającemu.
 • 3. Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty odbioru przez Kupującego towaru, chyba że warunki gwarancji dołączone do towaru stanowią inaczej.
 • 4. Roszczenia z udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu Sprzedającemu dowodu zakupu towaru (faktury VAT) oraz potwierdzenia przez Sprzedającego zapłaty ceny za zamówienie na konto Sprzedającego. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych ustala Sprzedający.
 • 5. Przed wysyłką towaru objętego roszczeniami gwarancyjnymi do Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym w celu weryfikacji uszkodzenia przez konsultantów technicznych, bądź ustalenia sposobu dostarczenia towaru do Sprzedającego.
 • 6. Kupujący zgłasza roszczenia gwarancyjne na druku reklamacyjnym Sprzedającego, (FRE). Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszonych roszczeń gwarancyjnych przesłanych mu w inny sposób. Druk FRE znajduje się na witrynie internetowej Sprzedającego www.kifato.pl.
 • 7. Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia, oraz o terminie dokonania naprawy towaru.
 • 8. Sprzedający może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych przepisów prawnych, czy też innych nieprzewidywalnych okoliczności mającej charakter działania siły wyższej.
 • 9. Gwarancją nie są objęte:
 1. a) uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winy Sprzedającego, a spowodowane w szczególności przez: nieprawidłowy rozładunek, zalanie płynami, udary mechaniczne, czy też inne czynniki zewnętrzne;
 2. b) wady będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania, montażu i użytkowania, w szczególności korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
 3. c) wady wynikające z montażu towaru na nieprawidłowym podłożu (nierównym, niestabilnym lub o niewystarczającej nośności);
 4. d) wady będące skutkiem niewykonywania wymaganych przepisami lub instrukcją przeglądów technicznych;
 5. e) zużycie będące następstwem normalnego korzystania z towaru.
 • 10. Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności gdy:
 1. a) niemożliwe jest odczytanie danych znajdujących się w dowodzie zakupu (fakturze VAT) lub gdy w jakikolwiek sposób zmieniono jego treść;
 2. b) osoby inne niż Sprzedający dokonały ingerencji w towar, w szczególności dokonały przeróbki, zmiany, naprawy; kompletacji lub rozbudowy przy wykorzystaniu towarów innych niż dostarczone przez Sprzedającego;
 3. c) doszło do zmian w stosunku do pierwotnego projektu bez akceptacji działu technicznego Sprzedającego;
 4. d) montaż został wykonany przez ekipę montażową która nie posiadała akceptacji działu technicznego Sprzedającego;
 5. e) nie zostały umieszczone lub doszło od usunięcia naklejek informujących o dopuszczalnych obciążeniach;
 6. f) doszło do usunięcia znaku towarowego „Kifato”.
 • 11. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez Sprzedającego w dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z towaru, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności lub koszty. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy towar.
 • 12. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Sprzedającego są naprawami płatnymi. Na naprawy pogwarancyjne obowiązuje trzymiesięczna gwarancja Sprzedającego. Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Kupujący.
 • 13. Rękojmia zostaje wyłączona.

 

ART. 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 1. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 • 2. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.
 • 3. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do jednostkowej ceny towaru, który wywołał szkodę – uwidocznionej na fakturze Sprzedającego. Odpowiedzialność ta nie obejmuje także prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.
 • 4. Sprzedający nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Kupującego bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Sprzedającego lub prace naprawcze przeprowadzane przez Kupującego lub osoby trzecie.
 • 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu, instalacji przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez towar Sprzedającego odpowiadają jego potrzebom.
 • 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Kupującego z towaru, ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Kupującego.
 • 7. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich.
 • 8. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Sprzedającemu z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z towarem i/lub usług, wówczas Kupujący zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Sprzedającego, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Sprzedającego w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.
 • 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Kupującego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń. Sprzedający w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za skutki uznania przez organy nadzoru budowlanego montażu regałów, będących przedmiotem zamówienia, za robotę budowlaną podlegającą obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkowi zgłoszenia.
 • 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia towaru w sytuacji, gdy takie dostarczenie nie było możliwe, z uwagi na siłę wyższą (w rozumieniu Art. 12).

 

ART. 9. ZWROT TOWARU

 • 1. Decyzję odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zwrotu towaru podejmuje Sprzedający, w terminie wskazanym w § 4, o czym w drodze elektronicznej zawiadamia Kupującego.
 • 2. Zwrotowi może podlegać wyłącznie towar:
 1. a) w stanie pierwotnym (Stan Pierwotny) tj. towar w stanie nienaruszonym do stanu w jakim wydano go z magazynu Sprzedającego;
 2. b) w stanie umożliwiającym przywrócenie do Stanu Pierwotnego, przy czym wszelkie koszty związane z przywróceniem do Stanu Pierwotnego pokrywa Kupujący.
 • 3. Zgłoszenie towaru do zwrotu wraz z podaniem przyczyny zwrotu należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kifato@kifato.pl. Podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu (faktury VAT), a jego dostarczenie do Sprzedającego wymaga jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie elektronicznej.
 • 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w sytuacji gdy:
 1. a) nie ma możliwości przywrócenia towaru do Stanu Pierwotnego;
 2. b) towar został wycofany z oferty Sprzedającego;
 3. c) towar został wyprodukowany w wersji specjalnej niepodlegającej standardowej rotacji towaru;
 4. d) niekorzystnej zmiany cen rynkowych lub innych warunków handlowych.
 • 5. O ile zwrot towaru nie wynika z winy Sprzedającego to koszty związane z transportem towaru do magazynu Sprzedającego pod adresem jego siedziby ponosi Kupujący.
 • 6. Towar przysłany, bez dopełnienia wymogów, o których mowa w §1 i §2 niniejszego artykułu nie będzie przyjęty do magazynu Sprzedającego i zostanie zwrócony do Kupującego na jego koszt.
 • 7. W przypadku zgody na zwrot towaru, będzie on rozliczany fakturą korygującą. W przypadku wystawienia faktury za przywrócenie towaru do Stanu Pierwotnego zwracana kwota Kupującemu zostanie pomniejszona o wartość tych kosztów.
 • 8. W przypadku gdy nie było możliwe dostarczenie towaru w okolicznościach, o których mowa w Art. 4 ust. 7, wyłącza się możliwość zwrotu towaru.

 

ART. 10. KORESPONDENCJA – ADRES

 • 1. Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.
 • 2. Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać następujące elementy: adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.
 • 3. Jedynym dopuszczalnym mailem do prowadzenia korespondencji po stronie TEMA sp. z o.o. i TEMA Jarosław Więckowski jest kifato@kifato.pl.

 

ART. 11. KLAUZULA POUFNOŚCI / TAJEMNICA HANDLOWA

 • 1. Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych.
 • 2. Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Kupującemu przez Sprzedającego, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Sprzedającego rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.
 • 3. Kupujący zobowiązany jest do zapobieżenia ujawnieniu Informacji poufnych przez aktualnych i przyszłych pracowników, współpracowników, wspólników, jak również po ustaniu stosunku pracy (zakończeniu współpracy z Kupującym).
 • 4. Niezależnie od powyższego, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia stanu zgodnego z prawem, jak również do zapobieżenia dalszym naruszeniom Informacji poufnych.
 • 5. Kupujący zobowiązuje się do:
 1. a) wykorzystywania Informacji poufnych jedynie w sposób zgodny z OWH;
 2. b) zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, nie ujawniania, ani nie przekazywania ich osobom trzecim;
 3. c) podejmowania wszelkich środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Informacji poufnych.
 • 6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku gdy:
 1. a) Informacja poufna jest lub stała się publicznie znana w inny sposób, aniżeli w wyniku naruszenia OWH;
 2. b) Informacja poufna była uprzednio znana Kupującemu z innych źródeł, co zostanie wykazane ponad wszelką wątpliwość, zarówno co do czasu, jak i źródła uzyskania Informacji poufnej;
 3. c) obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o otrzymaniu wyżej wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego żądania;
 4. d) Kupujący chcący ujawnić Informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Sprzedającego określającą zakres i przedmiot udzielanej zgody.
 • 7. Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

 

ART. 12. SIŁA WYŻSZA

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów i/lub usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, pandemie, działania wojenne, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, ograniczenia importowe/eksportowe, wprowadzone ograniczenia w transporcie i ruchu kołowym, embarga handlowe, ograniczenia w zakresie przelewów bankowych, gwałtowne zmiany cen surowców, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

 

ART. 13. DANE OSOBOWE

 • 1. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu swoich danych osobowych i przetwarzanie ich jedynie dla celów związanych ze stosunkami prawnymi uregulowanymi OWH, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania ich. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne.
 • 3. Sprzedający nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego innym podmiotom. Dane te mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
 • 4. Jeśli dane osobowe Kupującego pochodzą nie od Kupującego, ma on prawo:
 1. a) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na ewentualną jego szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, względnie wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego;
 2. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych – Sprzedający nie będzie przetwarzał tych danych osobowych, w celach marketingowych ani przekazywał ich innemu administratorowi danych.

 

ART. 14. KLAUZULA SALWATORYJNA

 • 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.
 • 2. Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

 

ART. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksu oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.kifato.pl.
 • 2. W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia roszczenia.
 • 3. Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 • 4. Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku gdy Kupujący nie jest w stanie komunikować się w języku polskim strony dopuszczają jako język obowiązujący – język angielski.
 • 5. Niniejsze OWH sporządzono w języku polskim i angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją w języku polskim a angielskim, wersja w języku polskim jest wersją wiążącą.